Total Pageviews

మీకు కావలసిన ఫారముల కొరకు "FORMS: క్లిక్" చేయండి.

GDS WELFARE FORMS

Thursday 31 October 2013

Filling up of vacant Postman posts for 2013

Circle Office has issued orders for filling up of vacant Postman post from the eligible MTS/GDS officials through written test going to be held on 15/12/2013 vide Memo No.RE/1-22/PM & MG/Rectt/2013 Vacancies     Dated at Hyderabad 1 the    30-   10-2013.

Important Dates are as follows 
SL.  No.
Activity
Schedule
1
Date of issue of  Notification
04-11-2013
2
Last date for submission of applications to DO  by the candidates
20-11-2013
3
Issue of Admit Cards by Divisions/Units
29-11-2013
4
Date of Examination
15-12-2013
5
Timings of Examination
10.00 Hrs to  11.30Hrs
6
Declaration of results
 18/19-12-2013

It is learnt by the confidential sources that the examination for filling up of vacant MTS posts also going to conducted in the evening session of 15/12/2013 if possible. Let us wait for the notification. On behalf of AIPEU Group-C I wish the aspirants best wishes and work hard for success in the examination.

Prakasam Division vacancies :

MTC / Gr-D quota : OC – 1
GDS quota            :  OC – 1

for notification and other details please visit : aipeup3ap.blogspot.in


Wednesday 30 October 2013

MTS Examination held on 27.10.2013 - Result Announced

కుమారి ఎ. రాధాదేవి , బి.పి.యమ్ , చింతలపాలెం / టంగుటూర్ , 27-10-2013 న జరిగిన MTS (గ్రూప్ డి ) పరిక్ష లో  ఉత్తిర్నులైనారు. వారికి అభినందనలు. 

courtesy : ipaspandhra.blogspot.in 

Saturday 26 October 2013

7 వ వేతన సంఘ ఏర్పాటు విధి విధానములు నిర్ధారించుటకు DOP& T మరియు  JCM ఉద్యోగ సంఘ ప్రతినుధులతో 24-10-2013 న సమావేశము జరిగినది. ప్రభుత్వము నుండి వివరములు ముందుగ ప్రకటించుట కొరకు కోరబడినది. www.sapost.blogspot.in నుండి సేకరించబడిన వివరములు పరిసీలించండి.   

Outcomes of the Meeting on 7th Pay Commission


     Central Government invited the National Council Standing Committee members for discussing the Terms and reference for the 7th Central Pay commission. A meeting was held under the Chairmanship of Secretary, DOP& T on 24.10.2013 at 1500 Hrs at North Block. Staff side Members, National Council JCM  Standing Committee, have attended this Meeting. On behalf of Staff side the fallowing suggestion has been given to the Central Government

  1.  Government of India should come out with their proposal on Terms and Reference and then Staff side will    give their proposal.
  2.  All anomalies pending including MACP to be settled.
  3.  One Labour leader to be included in the commission.
  4.  All pending cadre Review proposals should be delinked from 7th CPC.

     In its response to the above suggestion the Central Government assured that, after consulting the Ministry of Finance, the proposal of Draft will be given to all the Federations for discussion.

Wednesday 23 October 2013

20-10-2013 MTS EXAM RESULTS DECLARED

అక్టోబరు 20 వ తేదీ న జరిగిన MTS (గ్రూపు డి ) పరీక్షల ఫలితములు 

వెలువడినవి. 

వివరముల కొరకు       క్లిక్     చేయండి 

Tuesday 22 October 2013

పోస్టల్ జె. సి. ఎ. (ఎన్. ఎఫ్. పి .ఇ & ఎఫ్. ఎన్. పి .ఒ ) సమావేశము

తేది 19-10-2013 న న్యు ఢిల్లీ  నందు జరిగిన పోస్టల్ జె. సి. ఎ. (ఎన్. ఎఫ్. పి .ఇ & ఎఫ్. ఎన్. పి .ఒ ) 

 సమావేశములో  క్రింది డిమాండ్ల పై నిరవధిక సమ్మెకు సిద్దం గావలసినదిగా ఏకగ్రీవ  నిర్ణయం 

తీసుకొవడమైనది. 

1. జి. డి. ఎస్   ఉద్యోగులను కూడా 7వ వేతన కమిటీ పరిధిలో చేర్చాలి. 

2. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, జి. డి . ఎస్ లకు 50% డి. ఎ. మెర్జెర్  

అమలుచేయాలి. 

3. కాజువల్, కంటిన్జేంట్ ఉద్యోగులకు 6వ వేతన కమిటీ జీతము మరియు 

డి. ఎ . వర్తింప జెయాలి. 


కా. టి . ఎన్ . రహతే (ఎఫ్. ఎన్. పి. ఓ - అధ్యక్షులు ) అధ్యక్షతన 

 జరిగిన  పై సమావేశమునకు కా...

 ఎమ్. కృష్ణన్  ( సెక్రటరి జనరల్ -ఎన్. ఎఫ్. పి .ఇ) 

  కా... ఆర్. ఎన్. పరాశార్, కా...పి . సురేష్ , కా... గిరిరాజ్ సింగ్ , 

 కా.. వి. కె. తివారి , కా... పి .పాండు రంగా రావు ,

కా.. ముతూ కృష్ణన్ , కా.. చౌహాన్, 

కా.. గౌతం దాస్ మొ॥ వారు హాజరైనారు.  

courtesy : apgds.blogspot.in

Monday 21 October 2013

7th Central Pay Commission


The DoPT has convened a meeting under the Chairmanship of Secretary, Dop&T on the possible terms of reference of the 7th Central Pay Commission from the Staff Side. The meeting will be held on 24th October, 2013 in Committee Room No, 190, North Block, New Delhi.

courtesy : staffcorner.com

Sunday 20 October 2013

NATIONWIDE INDEFINITE STRIKE

NFPE & FNPO DECIDED TO GO ON NATIONWIDE INDEFINITE STRIKE IF THE DEMAND FOR INCLUSION OF GRAMIN DAK SEVAKS UNDER THE PURVIEW OF 7THCENTRAL PAY COMMISSION IS NOT ACCEPTED BY THE GOVERNMENT. THE MAIN DEMANDS OF THE STRIKE WILL BE

(1) Inclusion of Gramin Dak Sevaks under the purview of 7th CPC

(2) Regularisation of Casual, Part-time, Contingent Employees and Revision of their wages with effect from 01.01.2006 (as per 6thCPC wage revision) & Grant of DA

(3) Merger of 50% DA with pay for all employees including GDS

The above decision was taken in the Central JCA Meeting held on 19.10.2013 at New Delhi under the Chairmanship of Shri. T. N. Rahate, President, FNPO.


(M. Krishnan)                                                      (D. Theagarajan)
Secretary General                                               Secretary General
NFPE                                                                                         FNPO

courtesy : aipeup3ap.blogspot.in 

Friday 11 October 2013

Engagement of out siders in vacant places in all the post offices

తపాలా ఆఫీసులలో ఖాళీల లో పనిని  అవుట్ సోర్సింగు ద్వారా నడపుటకు ప్రయత్మములు జరుగుచున్నవి . కనుక అట్టి ఖాళీలు ఏమైనా ఉన్న యడల డివిజను యునియనుకు తెలియచేయవలసినది గా కోరుచున్నాము.  

Extracts from www.aipeup3ap.blogspot.in 

To
All Divisional/Branch Secretaries
All Circle Office Bearers

In response to Staff Side Item in respect of "engagement of out siders in vacant places in all the post offices", Circle office has issued instructions to all Regional Offices including Hyderabad City, Hyderabad South East and Secunderabad Division. It is also directed to intimate the action taken by them by 10/10/2013 on the item. Hence All Divisional/Branch Secretaries and Circle Office bearers are requested to identify the offices where shortage of staff due to vacant posts and enlighten the SPMs, Postmasters or office of incharges to send proposals to concerned divisional heads to utilise the services of out siders in the place of vacant posts for smooth functioning of the offices. This item has been taken up in the RJCM for over coming the shortage of staff besides filling up of all vacant posts in the circle.

DASV Prasad
Circle Secretary

Wednesday 9 October 2013

World postal day Oct-9

ప్రపంచ తపాలా దినోత్సవము : అక్టోబరు 9 వ తేదీ 


World Post Day is celebrated each year on 9 October, the anniversary of the establishment of the Universal Postal Union (UPU) in 1874 in the Swiss capital, Berne. It was declared World Post Day by the UPU Congress held in Tokyo, Japan, in 1969.

courtesy : sapost.blogspot.in

Sunday 6 October 2013

Congratulations to successful candidates

పోస్టుమెను ఉద్యోగము ల కొరకు జరిగిన పరీక్షా ఫలితములు వెలువడినవి. మన డివిజను నుండి ఇద్దరు ఎన్నిక అయినారు. వారికి అభినందనలు. 


Friday 4 October 2013

60 days bonus orders released

బోనసు 60 రోజులు గా ప్రకటించ బడినది. ఇది జి. డి. యస్ లకు కూడా వర్తించును. అందరికి సీలింగు నెలకు 3500- . సమ్మె కాలమునకు తగ్గించ బడును. 

పూర్తి బోనసు రు. 6908-
ఒకరోజు సమ్మె చేసినవారికి 6889-
రెండురోజుల సమ్మె లో పాల్గొనిన వారికి : 6848-

జి డి యస్ లకు డి ఎ ఆదేశములు కూడా వెలువడినవి. 

బోనసు ఆర్డరు కాపీ కొరకు :

nfpe.blogspot.in  చూడండి.