Total Pageviews

మీకు కావలసిన ఫారముల కొరకు "FORMS: క్లిక్" చేయండి.

GDS WELFARE FORMS

Friday 29 November 2013

EXPRESS AND BUSINESS PARCEL RATES REVISED.


 NEW RATES COME INTO FORCE wef  2/12/2013

 "CASH ON DELIVERY  SYSTEM"  INTRODUCED

TARIFF FOR BUSINESS PARCEL
Weight slab
Distance
Upto  2 Kgs
Every additional 1 Kg
up to 5 Kilograms
Every additional 1 Kg
Above  5 Kilograms
Local
45
12
14
Within State
80
20
22
Neighbouring State
100
25
28
Other State
115
30
32
Between Metro and State Capital*
105
25
28
National Capital Region-Delhi/
Ghaziabad/ Noida/Greater Noida/
Faridabad
70
15
18
* Provided it is not covered under, within State or neighbouring State
The above tariff shall be exclusive of taxes and the taxes,
TARIFF FOR EXPRESS PARCEL
Weight slab Distance

Upto 500 grams
Every additional 500
grams up to 5
Kilograms
Every additional
500 grams above 5
Kilograms
Local
30
8
10
Within State
50
14
16
Neighbouring State
60
18
20
Other State
80
20
22
Between Metro and State Capital*
70
18
20
National Capital Region-Delhi/
Ghaziabad/ Noida/Greater Noida/
Faridabad
40
10
12
* Provided it is not covered under, within State or neighbouring State
The above tariff shall be exclusive of taxes and the taxes,CASH ON DELIVERY SYSTEM 
Speed Post, Express and Business parcels can be transmitted under “ CASH ON DELIVERY ”
Amount to be recovered from addressee
Schedule of fee

Upto Rs. 5,000/-
2% of the amount recovered or Rs. 50/- whichever
Is more

Above Rs. 5,000/-
Rs. 100/- + 1% of amount exceeding Rs. 5,000/-

                               The above tariff shall be exclusive of taxes and the taxes,

Courtesy : nfpe.blospot.in

Thursday 28 November 2013

బెంగలూరు తపాలా ATM

Courtesy : ipaspandhra.blogspot.in  

Photos of the trail transaction made at the India Post  mock ATM installed at Bangalore GPO
1.       The first screen before transaction
 2.       Once you enters the PIN, this is the next screen asking for the type of service
 3.       Once you click cash withdrawal , below screen appears
 4.       After entering the amount, the below screen appears
 5.       Once you confirms the amount, the next screen shows whether you need receipt or not. (below) 
 6.       Once you press Yes or No, the below states screen appears
 7.       After processing the ATM will dispense  the cash…..(dummy cash coming out)
 8.       Finally the transaction is successful…
 9.       The  exact dummy cash came out of ATM is shown below (INR 2700)
 10.   Withdrawal receipt shown below
 11.   Camera catches the pictures while transacting with ATM machine (shown below)

Thursday 21 November 2013

meeting with Staff Side JCM members on 24/10/2013 on Terms of Reference of 7th CPC

తే. 24-10-2013 న కేంద్ర ఉగ్యోగ వ్యవహారాముల మంత్రిత్వ శాఖ (DoPT) వద్ద ఉద్యోగ సంఘముల తో 7 వ వేతన సంఘ విధి విధానములు చర్చించుటకు సమావేశము జరిగినది. 

మరిన్ని వివరముల కొరకు     క్లిక్    చేయండి. 

కర్టెసీ : aipeup3ap.blogspot.in 


Saturday 16 November 2013

భారత రత్నాలు

 భారత రత్న బహుమతి పొందిన వారి వివరముల కొరకు 


చేయండి. 
కర్టసీ : sapost.blogspot.in 

పోస్టల్ ఏజంట్ల కమీషన్ వారి SB అక్కౌంట్ ద్వార ఇవ్వవలసి రాబోవుచున్నది

SB Order No. 12/2013 : Change in procedure for payment of Commission to SAS/MPKBY Agents and PRSG Leaders in the Post offices to be migrated to Finacle CBS Application. 


ఆర్డరు కాపి :courtesy: sapost.blogspot.in 

Thursday 14 November 2013

Muharram greetingsThe Muharram is the first month of the Islamic calendar 

based on a lunar calendar.Muslim People may do fast during 

the Muharram days and the 10th day of Muharram is the Day 

of Ashura.Muharram is without doubt one of the prestigious 

competition of Muslim.Muharram is basically the muslim festivals which always comes in the months of November and December only. Muharram (Arabic: المحرّم) is the first month of the Islamic calendar. It is one of the four sacred months of the year. Since the Islamic calendar is a lunar calendar, Muharram moves from year to year when compared with the Gregorian calendar. Some Muslims fast during these days. The tenth day of Muharram is the Day of Ashura, which to Shia Muslims is part of the Mourning of Muharram. Azadari procession carried out by Shia Muslims in Indian city of Hardoi on the Day of Ashura.

Tuesday 12 November 2013

ముహరం పండుగ శలవు

It was Communicated  by Circle Office, Hyderabad  that all the all the Operative offices and Administrative offices in AP state  will observe holiday on the occasion of "Muharram" on 15.11.2013, Friday instead of 14.11.2013.
ముహరం పండుగ శలవు 14-11-13 నుండి 15-11-13 కు మార్చబడినది.
కర్టసీ :http://ipaspandhra.blogspot.in/

extracts from:  aipeup3ap.blogspot.in


Asst.Director Technical Section, Circle Office  
12:30 PM (2 minutes ago)to me
---------- Forwarded message ----------
From: Asst.Director Technical Section, Circle Office 
Date: Wed, Nov 13, 2013 at 9:40 AM
Subject: Change of date of Muharrum holiday to be observed on 15.11.2013 instead of 14.11.2013- Reg
To: pmg_visakhapatnam , pmg_vijayawada , pmg_hyderabad , pmg_kurnool , ssphse_2005 , SSPOs Sec'bad Divn , sspos hydcity , cpm_hydgpo , B UDAY SANKAR RAO , dap_hyd@yahoo.com, eepcdhyd@gmail.com, manager_hyd@sify.com, SSRM Hyd Stg , padpshqrsap10@gmail.com, sppsdhyd@yahoo.in, PMG KURNOOL , establishment.vspro@gmail.com
Cc: adpandsr@gmail.com, apmgvig , Aspest Cohyd , coaphyd@gmail.com, aspinvcohyd@gmail.com, APMG FS , adbldgsapco@gmail.com, Assistant Superintendent Sorting , BUDGET SECTION CPMG AP CIRCLE HYDERABAD , bdcellap@gmail.com, adwelfareap@yahoo.com, mgrbdap@gmail.com, DDM PLI , aptechnologycell 
Sir/Madam,
                   In continuation of C.O letter no. Tech/17-5/Holidays/11 dated 12.11.2013, it is to intimate that the holiday on the occasion of Muharrum will be observed by all Central Govt. administrative offices as well as operative offices located in Andhra Pradesh on 15.11.2013 instead of 14.11.2013.
                   This is for information and taking necessary action

Mohuram Holiday is going to be changed for 15-11-2013

 తేది 14-11-2013 న ఉన్న మొహరం సెలవు 15-11-2013 కు మార్చబడుచున్నది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసులకు మార్పు ఆదేశములు ఈరోజు వెలువడినవి. అపరేటివ్ ఆఫీసులకు సంబంధించిన ఆదేశములు రేపు వెలువడవచ్చును. మరిన్ని వివరములకొరకు AP P3 బ్లాగు ను చూడండి. 

Monday 11 November 2013

జి. డి . ఎస్. సర్వీస్ డిశ్చార్జ్ బెనిఫిట్ స్కీం

జి. డి . ఎస్. సర్వీస్ డిశ్చార్జ్ బెనిఫిట్ స్కీం లో నమోదు చేసుకొనుటకు


 జి. డి . ఎస్ లకు మరొక అవకాశము :


జి. డి . ఎస్. సర్విస్ డిశ్చార్జ్ బెనిఫిట్ స్కీం తేది. 01-04-2011 నుండి అమలులో వున్నది. 

సమాచార లోపము లేదా యితర కారణాలతో స్కీం నందు తమ పేరు నమోదు చేయని జి. డి . 

ఎస్ ఉద్యోగులకు మరొక మారు అవకాశము కల్పిస్తూ డైరెక్టోరేట్ ప్రస్తుత ఉత్తర్వుల నిచ్చినది. 

 (1) స్కీం నందు చేరుటకు / నమోదు చేసుకొనుటకు అవకాశము :

(ఎ ) తేది. 01-01-2014 నాటికి 3 సం॥ ల కన్నా తక్కువ సర్వీసు గలవారు అనర్హులు . 

(బి) తేది. 31-01-2014 లోపుగా నమోదు చేసుకొవలసినది.

(2) స్కీం నందు వ్యక్తిగతం గా సబ్ స్క్రిప్షన్ / కంట్రిబ్యుషన్ చేసుకొనవచ్చును. 

   (ఎ) ప్రభుత్వ కంట్రిబ్యుషన్ రు. 200- లతో పాటు జి. డి . ఎస్.  వ్యక్తి గతం గా అంతే మొత్తము 

(రు. 200) జమ చేసుకొనవచ్చును. (డి . డి . ఓ  కు దరఖాస్తు సమర్పించుట ద్వారా)

ఆసక్తి గల / నమోదు అగుటకు అర్హులైన జి. డి . ఎస్ . ఈ అవకాశము ఉపయోగించు 

కొవలసినది. 

ఉత్తర్వుల కాపి కొరకు apgds బ్లాగు ను చూడండి 

Tuesday 5 November 2013

జాగ్రత్త సుమా


ANY BANK WILL NOT ACCEPT ANYTHING WRITTEN ON NOTE wef. 01-01-2014
RBI Guidelines: Because of writing on Indian currency notes, Indian Govt loses Rs 2,638 cr each year, so please don't write anything on currency note

courtesy : sapost.blogspot.in 


RD అక్కొంట్ల ప్రారంభము

NFPE P3 సర్కిల్ కార్యదర్శి గారు CPMG గారిని కలసి  RD అక్కొంట్ల ప్రారంభము కొరకు వత్తిడి గురుంచి వివరించినారు. రు. 10- డినామినేషన్ లో ఒక ఉద్యోగిద్వారా ఒకే పేరుమీద ప్రారంభామునకు జరుగుచున్న వత్తిడి ని నివారించుటకు కోరడం జరిగినది. 

వివరములకొరకు క్లిక్ చేయండి 

Monday 4 November 2013

DA/DR from Jan 2014 may touch 100%


The Labour Bureau, Ministry of Labour & Employment have announced the All-India CPI-IW for September, 2013 which rose by 1 point over the month and now stands at 238.  On 1-month change in terms of percentage, it increased by 0.42 per cent between August and September compared with 0.47 per cent between the same two months a year ago. 

With the available figures, its almost sure that the DA/DR from Jan 2014 may touch 100% , ant increase by 10%. Considering the current inflation,, economic scenario and the reluctance of the government for tight measures as the elections are close, the DA rates can even touch 101%.


courtesy : staffconer.com