Total Pageviews

మీకు కావలసిన ఫారముల కొరకు "FORMS: క్లిక్" చేయండి.

GDS WELFARE FORMS

Sunday, 20 April 2014

7TH CPC & Merger of DA in JCM agenda

7 వ వేతన సంఘ అమలు మరియు 50 శాతము DA మూల వేతనములో కలుపుట, AIRF ( రైల్వే యూనియన్ సమాఖ్య ) ద్వారా జాతీయ JCM  లో అజెండా గా చేపట్టబడినది. 

మరిన్ని వివరముల కొరకు క్లిక్  చేయండి. 

Courtesy : sapost.blogspot.in 

Friday, 11 April 2014

Holiday on 14-04-2014

డా // అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భమున తేదీ 14-04-2014 (సోమవారము) సెలవు దినము గా ప్రకటించ బడినది. 

ఈ సెలవు వివరములు 

SUB ACCOUNT Module 

లో పొందుపరచ వలసి ఉన్నది. 

12-04-2014 Day end 

లోగా ఇవ్వవలసి ఉండును. 

గమనించ గలరు 

Monday, 7 April 2014

No commission is to be paid to SSAs if not supported by AAR receipt number on ACG 17

01-04-2014 నుండి అమలు లో ఉన్న వడ్డీ రేటుల వివరములు కర్టసీ : sapost.blogspot.in  

**********

చిన్న మొత్తాల పొదుపు ఏజంటు లకు కమీషను చెల్లింపు జరుపునపుడు ACG 17 పై వారి ఏజంటు రసీదు వివరములు నమోదు తప్పని సరి. అలా లేని యడల ఆయ పొదుపు సొమ్ము నేరుగా పొదుపు గా పరిగణించి ఏజంటు కమీషను రెకవరీ చేయబడును. వీలు కానిచో బాధ్యులైన ఉద్యోగుల వద్ద రికవరీ చేయబడును. సంబంధిత ఉత్తర్వుల ప్రతి క్రింద ఇవ్వ బడినది. 

కనుక జాగ్రత్త వహించి రూలు వివరములు తప్పక పాటించ వలసినది గా కోరుచున్నాము. 

courtesy : nfpe.blogspot.in 


No.tr 07-S{ /2013-SB
Gsvernm*$xt ef India
ffi inistry $f Cornrn'eun idations &. lT
Department of Fdsts
SB CIRDER NE. S /2G13
Dak Bhawan, Sansad llileng,
hlew Delhl-110001.
2014
*B$Frunum
To
Afl Heads of Gircles
Addl. Direck>r General, APS, New Eclhi.
Subject:- Acceptance of business from $AS Agents regarding.
Sirl Madarn, r, \_,
The undersigned is directed to refer to this office letter of even numbi'r'dated 25.4.2018 vlde
which it was requested to issue notice to afl SAS Agents through an cffice order to be pasted on the
Notice Boarrd of all Post Offices that no commission will be paid on the investments reeelved throuoh
agents wherre number of Agent Reeeipt issued to t!'re custorner is not noted on AC€-17 and
copy of the csunterfail is not presentod alongwith investment fgr verification hy the Counter pA"g aenndf '*lf
these instructions are not followed in case of any investment, such investment will be treated as direct investments .
2. lt is I'urther requested that the competent authority has decided that if any investment fronr
agents is ac;c;epted without verifying the number of AAR Books on ACG-17 by any postal official and eny
commissiorr ilf paid to Agent, will be recovered fromthe offickl responsible.
3. lt is reguested to circulate these instructions to all counter PAs and Supervisors under their
dated slgnaitru'res. lt is also requested tc ensure tha$ sufficient stock of AAR Books should be available
in all post olFfices where 8AS agente are attached and indentfor supply of AAR Books is sent by PSDs to NSlNagpur ?:
This issues vrrith the approval of DDG{FS}.
Copy to:-

:, : . .,
'O Z APR zo16
, Yourprf{itfrfuily
f Dtlt- (K"ryffii"$
Assistant Directdr (SB-t I

Monday, 31 March 2014

Dept. of Posts issues DA orders

భారత తపాలా శాఖ విడుదల చేసిన DA ఆదేశములు

Thursday, 27 March 2014

ORDERS FOR DA WEF 1-1-2014 RELEASED

తేది 01-01-2014 అమలు అగు DA , 90 శాతము నుండి 100 శాతము నకు మార్పు కు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు వెలువడినవి. 

Courtesy : 90paisa.blogspot.in

Copy of order :
 Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2014

No.1/1/2014-F-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated: 27th March. 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2014.

The undersigned is directed to refer to this Ministry’s Office Memorandum No.I-8/2013-E-II (B) dated 25th September, 2013 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 90% to 100% with effect from January, 2014.

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry’s O.M. No.1(3)/2008-E-11(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not he made before the date of disbursement of salary of March. 2014.

5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will he issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

6. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

sd/-
(A.Bhattacharya)
Under Secretary to the Government of India

Source: www.finmin.nic.in
[http://finmin.nic.in/the_ministry/dept_expenditure/notification/da/da01012014.pdf]

Monday, 24 March 2014

New official web site has been opened for 7th CPC by finance ministry

కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా 7 వ వేతన సంఘము నాకు ప్రత్యెక వెబ్ సైట్ ప్రారంభించ బడినది. 

వెబ్ సైట్ అడ్రస్సు : http://finmin.nic.in/7cpc/index.asp


courtesy : http://karnmk.blogspot.in/